Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling Boeve Belasting- en Bedrijfsadviseurs te Nunspeet

Algemeen
Deze klachtenregeling heeft als doel klachten van relaties (in- en extern) van
Boeve Belasting- en Bedrijfsadviseurs op een zorgvuldige manier te behandelen.

Indiening en registratie klacht
Voor minder ernstige klachten verzoeken wij u vriendelijk te overwegen deze eerst telefonisch of in een persoonlijk gesprek met uw contactpersoon te bespreken. Wellicht kunnen we samen op deze manier een oplossing vinden. Indien uw klacht juist de contactpersoon betreft, kunt u contact opnemen met de directie van onze organisatie.

Bij ernstige klachten, of indien u de klacht niet mondeling wenst te bespreken, of dit niet het door u gewenste resultaat oplevert, kunt u de klacht op het bijgevoegde formulier omschrijven en ter attentie van de directie van Boeve Belasting- en Bedrijfsadviseurs opsturen.
Ook kunt u de klacht telefonisch doorgeven, waarbij een medewerker van onze organisatie het formulier voor u invult. Wij vragen u dan per post, mail of fax het ingevulde formulier ter bevestiging te ondertekenen, of de klacht juist is omschreven.

Verantwoordelijkheden rond behandeling
Bij schriftelijk ingediende klachten wordt de directie van Boeve Belasting- en Bedrijfsadviseurs altijd ingelicht. De directie zal de klacht zelf behandelen, of op een juiste afhandeling van de klacht toezien. Bij ernstige klachten rond opdrachten wordt een niet bij die opdracht betrokken accountant (indien nodig van buiten onze organisatie) aangewezen, als verantwoordelijke voor de behandeling van de klacht.
Dit zal in ieder geval gebeuren bij klachten rond de zogenaamde assurance-opdrachten (opdrachten waarbij (enige vorm van) controle wordt verricht en waarbij door ons een rapportage is afgegeven). Ook wanneer de klacht onze kwaliteitsbeheersing (aspecten rond integriteit, objectiviteit, geheimhouding, deskundigheid, zorgvuldigheid en professioneel gedrag) of vaktechnische aspecten betreft, zullen wij deze procedure hanteren.

Klokkenluidersregeling
Het is onze bedoeling dat zowel personen van buiten het accountantskantoor als interne medewerkers door middel van deze klachtenprocedure vrijuit vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen zonder dat dit hun rechtspositie schaadt.
Ons kantoor zal klachten altijd serieus nemen, en hierin vertrouwelijk en tevens zorgvuldig handelen.

Verloop behandeling klacht
Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen binnen Boeve Belasting- en Bedrijfsadviseurs zal een zo goed mogelijk beeld worden gevormd van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u in de loop van de procedure gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.
Vervolgens zal de directie, indien van toepassing in overleg met de externe accountant of andere deskundige(n), besluiten over uw klacht en u van dit besluit schriftelijk op de hoogte stellen. Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.
Wij streven er naar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren. Indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn de directie wel denkt met een reactie te kunnen komen.

Tot slot
Wij hopen uiteraard dat wij uw klacht op een voor u bevredigende wijze kunnen oplossen. Het kan echter zijn dat de reactie van ons kantoor u niet tevreden stelt. Indien we er ook na nader overleg niet uitkomen, kun u zich eventueel wenden tot de ondernemerskamer.

Nunspeet, september 2019

Boeve Belasting- en Bedrijfsadviseurs

G. Boeve (directeur Boeve Belasting- en Bedrijfsadviseurs)

Het klachtenformulier is te vinden onder Downloads.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.