info@boeve.nl

Boeve    Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

V.O.F.  Boeve Adviesgroep, gevestigd aan de Galvaniweg 7 te 8071 SC Nunspeet

Handelend onder de namen:

– Boeve Belasting- en Bedrijfsadviseurs

KVK nr.: 08122097, hierna te noemen: Boeve

Op alle offertes, uitvoering van opdrachten en werkzaamheden van en door Boeve zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn:

ALGEMEEN
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Boeve opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 

2.Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, één en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. 

3.Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Boeve ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Boeve vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers. 

4.Overeenkomst of opdracht: elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en Boeve tot het verrichten van werkzaamheden door Boeve ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de mondelinge of schriftelijke opdrachtbevestiging. 

TOEPASSELIJKHEID 
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Boeve binnen het kader van het gebruikelijke werkterrein van Boeve worden aangegaan, in ieder geval omvattend, doch niet uitsluitend, (bedrijfs)juridische, fiscale, (bedrijfs)economische  en accountancy adviezen en werkzaamheden, alles in de ruimste zin. 

2.Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Boeve, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of bepaalde personen. 

3.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Boeve zijn overeengekomen. 

4.Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Boeve uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
1.Telkens indien door opdrachtgever een opdracht aan Boeve wordt gegeven en deze opdracht door Boeve wordt aanvaard, komt er een afzonderlijke overeenkomst tot stand. 

2.Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Boeve retour is ontvangen en ondertekend, dan wel wanneer de opdracht door de opdrachtgever mondeling of per email aan Boeve is verstrekt en door Boeve mondeling of per email is aanvaard. 

3.Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER 
1.Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Boeve overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenst vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Boeve te stellen. 

2.Boeve heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. 

3.Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, nadat de werkzaamheden tot uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn uitgevoerd aan deze geretourneerd. 

UITVOERING OPDRACHT 
Boeve bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. 
Boeve heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door derden. 
Boeve zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Boeve kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Boeve voortvloeien. 
Opdrachtgever is ermee bekend dat Boeve op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): 
a) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van opdrachtgever en/of cliënt te doen;
b) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.
Boeve sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Boeve aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving. 

Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking had, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geachte te zijn verricht. 
Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Boeve en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen Boeve de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever. 
De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld- specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Boeve daarover aan opdrachtgever rapporteren. Boeve is daarbij gehouden aan de door beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen. 
GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT 

1.Boeve is, behoudends verplichtingen die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten. 

2.Boeve is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. 

Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Boeve niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

INTELLECTUELE EIGENDOM 
1.Boeve behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

2.Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

3.Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van Boeve. 

OVERMACHT 
Indien Boeve zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken in zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Boeve alsnog is staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Boeve in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 
Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.  

HONORARIUM 
Het honorarium van Boeve is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van Boeve kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Boeve gewerkte tijdseenheid. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Boeve gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voorzover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is. 
Opdrachtgever is gehouden aan Boeve een door Boeve in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Boeve daarom vraagt en daar redelijkerwijs om kan vragen. 
3.Boeve heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het voorschot aan Boeve heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 

4.Het honorarium van Boeve, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

BETALING 
1.Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van Boeve of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening. 

2.Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist over het gefactureerde bedrag, vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verder rechten, welke Boeve heeft. 

3.Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Boeve gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voor zover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Boeve als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. 

4.In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeven van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten. 

RECLAME 
1.Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Boeve te worden kenbaar gemaakt. 

Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

AANSPRAKELIJKHEID 
1.Boeve zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een beroepsbeoefenaar zoals genoemd in artikel E.3 kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt is Boeve voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Boeve die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Boeve voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van twee maal het bedrag van het honorarium voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Boeve sprake is van opzet of grove nalatigheid. 

2.Boeve is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Boeve, behoudens opzet of grove schuld van Boeve. 

3.Boeve heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkige uitvoering van de opdracht. 

Boeve is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Boeve of derden.

5.Opdrachtgever vrijwaart Boeve tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Boeve in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Boeve onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Boeve. Onder aanspraken van derden worden tevens verstaan aan Boeve als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten. 

6.Opdrachtgever vrijwaart Boeve tegen alle aanspraken van derden voor het geval Boeve op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties welke gerechtigd zijn gevraagd, danwel ongevraagd informatie te ontvangen, welke Boeve in de uitoefening van de opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen. 

OPZEGGING 
Opdrachtgever en Boeve kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. 
Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. 
Indien en voor zover Boeve de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van opdrachtgever eisen.  

OPSCHORTINGSRECHT 
Boeve heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle openbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. 

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 
1.Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Boeve waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. 

2.Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Boeve waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Boeve zijn woonplaats heeft. 

3.Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen. 

Nunspeet, 10 december 2022 

Blijf up to date

Boeve Adviesgroep